Novelou zákona 355/2007 Z.z. k 1. 7. 2018 vyplýva pre podnikateľov nová povinnosť a to oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva (regionálneho úrade verejného zdravotníctva) údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie v rozsahu podľa odseku 3 k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka; údaje poskytne zamestnávateľ aj zástupcom zamestnancov…

(3) Oznámenie podľa odseku 1 písm. k) obsahuje údaje:

  • a / názov pracoviska, 
  • b / názov profesií s uvedením faktorov práce a pracovného prostredia, ktorým sú zamestnanci vystavení, 
  • c / počet zamestnancov pracoviska.

Najnovšie čánky