Spoločnosť PYROKOMPLEX, s. r . o. vznikla v roku 2004 ako odborná spoločnosť so zameraním na požiarnu ochranu, bezpečnosť práce a životné prostredie.

Našou základnou ideou je poskytovať našim zákazníkom komplexný prístup pri riešení problematiky, dlhodobú a konštruktívnu spoluprácu, moderné metódy, zavádzanie jednoduchých a efektívnych systémov riadenia pri realizácii úloh v súlade s medzinárodne uznávanými štandardmi IMS (ISO, QMS, OHSAS):

  • BOZP   ( bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci)
  • OPP     ( ochrana pred požiarom)  
  • PZS     ( pracovná zdravotná služba)  
  • ŽP       ( životné prostredie – enviro)  
  • CO       ( civilná ochrana)

Kvalifikovanosť spoločnosti sa odzrkadľuje aj v odbornej činnosti našich špecialistov, ktorí sú aktívnymi členmi cechov a odborných asociácii v týchto oblastiach v SR.

Naša spoločnosť je držiteľom oprávnení vydaných Národným inšpektorátom práce SR na vykonávanie výchovy a vzdelávania a bezpečnostnotechnickej služby a certifikátov ISO 9001:2015, OHSAS 45001:2018.