Rekvalifikačné kurzy zadarmo

  • obsluhy motorových vozíkov,
  • obsluhy stavebných strojov,
  • viazačov bremien,
  • montáž a demontáž lešenia,
  • obsluhy motorových píl,
  • obsluhy pracovnej plošiny.

…absolvujete vďaka projektu RE-PAS úplne zadarmo! Podmienkou je evidencia na Úrade práce.

Rekvalifikačné kurzy RE-PAS v PyroKomplex s.r.o. absolvujete…

  • akreditované rekvalifikačné kurzy
  • s bezproblémovým preplatením cez ÚPSVaR
  • jednoducho – rýchlo – bez zálohy

Opakované preškolenie a aktualizačnú odbornú prípravu vykonávame v pracovných dňoch v čase od 7:30 do 15:30.

Registrácia na kurz

Využite našu online platformu a zaregistrujte sa na váš kurz ešte dnes.

Uchádzač o zamestnanie, ktorý má záujem o rekvalifikáciu, je povinný predložiť na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny kompletne vyplnenú požiadavku najneskôr 14 kalendárnych dní pred začiatkom požadovanej rekvalifikácie.

POSTUP PRE ZÍSKANIE REKVALIFIKAČNÉHO KURZU CEZ RE-PAS

Keďže na príspevok na rekvalifikáciu nie je právny nárok, úrad požiadavku na rekvalifikáciu zhodnotí z hľadiska účelnosti a efektívnosti a schváli alebo neschváli ju. Ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny predloženú požiadavku schváli, uzatvorí s uchádzačom o zamestnanie dohodu o úhrade príspevku na rekvalifikáciu a vystaví RE-PAS. Bez uzatvorenia dohody o úhrade príspevku na rekvalifikáciu nie je možné príspevok na rekvalifikáciu poskytnúť.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny uhradí uchádzačovi o zamestnanie 100 % nákladov na rekvalifikáciu (kurzovné), maximálne však len do výšky uvedenej v dohode o úhrade príspevku na rekvalifikáciu a v RE-PASe, na základe písomnej žiadosti o úhradu finančných prostriedkov. Oprávnenými výdavkami uchádzača o zamestnanie nie sú výdavky na stravovanie, ubytovanie a výdavky na cestovné podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov a úrad práce, sociálnych vecí a rodiny neposkytuje ani príspevok na služby pre rodinu s deťmi.

UPOZORNENIE!

Úrad práce má na schválenie Vášho kurzu až 14 dní! Všetky doklady je potrebné na úrad doručiť v stanovenom termíne. Ak uchádzač o zamestnanie predčasne ukonči rekvalifikáciu bez vážnych dôvodov a úrad práce Vás vyradí z evidencie uchádzačov o zamestnanie, úrad práce Vám kurz nepreplatí.

KONTAKT PRE KURZY RE-PAS ZADARMO

Aby ste kurz získali zadarmo, kontaktujte nás na tel. +421948 207 442, formulárom, emailom na info@pyrokomplex.sk alebo priamo navštívte našu dcérsku webstránku re-pas.sk

Bližšie informácie o kurze na tel. č. 0948 207 442  alebo skolenia@pyrokomplex.sk.

Registrácia na kurz

Prílohy

Prihláška na kurz – Rekvalifikačné kurzy zadarmo

Prihláška na kurz Rekvalifikačné kurzy zadarmo na stiahnutie vo formáte .pdf.
Kliknite na tlačidlo nižšie a stiahnite si formulár vo formáte .pdf na vyplnenie.

Prosím vyberte si možnosť obdržania vzoru lekárskeho posudku.

Vzor lekárskeho posudku na stiahnutie vo formáte .pdf

Lekársky posudok zamestnanca o zdravotnej spôsobilosti na prácu. Kliknite na tlačidlo nižšie a stiahnite si formulár vo formáte .pdf na vyplnenie.

Už predvyplnený vzor lekárskeho posudku – zdarma

Vyplňte jednoduchý formulár a predvyplnený lekársky posudok zamestnanca o zdravotnej spôsobilosti na prácu Vám príde mailom.