Technik požiarnej ochrany

Kvalifikačná požiadavka na účastníka odbornej prípravy

  • úplné stredné vzdelanie (ÚS alebo ÚSO vzdelanie, § 11 ods. 3 zákona č.314/2002 Z. z. )

Obsah základnej odbornej prípravy

  • obsahom odbornej prípravy je § 32 vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znp.

Doklad po absolvovaní základnej odbornej prípravy?

  • potvrdenie o absolvovaní základnej odbornej prípravy

Opakované preškolenie a aktualizačnú odbornú prípravu vykonávame v pracovných dňoch v čase od 7:30 do 15:30.

Registrácia na kurz

Využite našu online platformu a zaregistrujte sa na váš kurz ešte dnes.

Overovanie odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany

  • Odbornú spôsobilosť technika požiarnej ochrany overuje a osvedčenie o odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany vydáva príslušné krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru.
  • Overenia odbornej spôsobilosti sa môže zúčastniť fyzická osoba, ktorá absolvovala odbornú prípravu pre technikov požiarnej ochrany vo vymedzenom rozsahu a to najneskôr do 6 mesiacov od skončenia odbornej prípravy, pričom absolvovanie odbornej prípravy sa preukazuje potvrdením o absolvovaní odbornej prípravy. Potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy pre technika požiarnej ochrany platí 18 mesiacov od skončenia odbornej prípravy.
  • Skúška na overovanie odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany sa uskutočňuje v poradí písomná časť a ústna časť. Podmienkou postupu do ďalšej časti skúšky je hodnotenie klasifikačným stupňom vyhovel v predchádzajúcej časti.
  • Podrobnosti o overovaní odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany a okruh otázok pre písomnú a ústnu časť obsahuje pokyn prezidenta Hasičského a záchranného zboru č. 20/2015 (PDF, 821 kB) v znení pokynu č. 25/2015 (PDF, 481 kB) novela č. 9/2018 (PDF, 415 kB), novela č. 10/2023 (PDF, 413 kB).
  • Prihlášku na overovanie odbornej spôsobilosti na činnosť technika požiarnej ochrany si môžete stiahnuť TU (PDF, 166 kB) a súhlas so spracovaním osobných údajov si môžete stiahnuť TU (PDF, 182 kB).

Platnosť osvedčenia

  • osvedčenie je platné do piatich rokov odo dňa jeho vydania

Podmienky pre vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti bez časového obmedzenia platnosti

  • platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany po treťom získaní odbornej spôsobilosti, ktorý zároveň vykonával činnosti technika požiarnej ochrany najmenej desať po sebe nasledujúcich rokov, je bez časového obmedzenia.

Organizačné informácie

Minimálny počet účastníkov na otvorenie kurzu: 8
Rozsah: 120 hodín, (3 týždňové bloky)
Miesto konania: Vodárenská 5505/5, 029 01 Námestovo

Bližšie informácie o kurze na tel. č. 0948 207 442  alebo skolenia@pyrokomplex.sk.

Registrácia na kurz

Prílohy

Prihláška na kurz – Technik požiarnej ochrany

Prihláška na kurz Technik požiarnej ochrany na stiahnutie vo formáte .pdf.
Kliknite na tlačidlo nižšie a stiahnite si formulár vo formáte .pdf na vyplnenie.

Prosím vyberte si možnosť obdržania vzoru lekárskeho posudku.

Vzor lekárskeho posudku na stiahnutie vo formáte .pdf

Lekársky posudok zamestnanca o zdravotnej spôsobilosti na prácu. Kliknite na tlačidlo nižšie a stiahnite si formulár vo formáte .pdf na vyplnenie.

Už predvyplnený vzor lekárskeho posudku – zdarma

Vyplňte jednoduchý formulár a predvyplnený lekársky posudok zamestnanca o zdravotnej spôsobilosti na prácu Vám príde mailom.