Spoločnosť PYROKOMPLEX zabezpečuje na úseku ochrany podnikového životného prostredia služby v nasledovnom rozsahu:

  • vykonanie vstupného auditu za účelom posúdenia stavu podnikového životného prostredia
  • vypracovanie a aktualizácia predpísanej dokumentácie podnikového životného prostredia
  • poradenská služba v oblasti podnikového životného prostredia
  • dodávka havarijných prostriedkov
  • školenia pracovníkov
  • zastupovanie klientov pri konaniach pred štátnymi orgánmi

Odpadové hospodárstvo:

  • vypracovanie havarijného plánu na nakladanie s odpadom
  • vypracovanie evidencie odpadov
  • vypracovanie identifikačných listov nebezpečného odpadu
  • vypracovanie prevádzkových poriadkov
  • zastupovanie objednávateľa pri kontrolách štátnych orgánov
  • školenie pracovníkov v oblasti odpadového hospodárstva

Ochrana ovzdušia:

  • vypracovanie zaradenia zdroja znečistenia ovzdušia
  • výpočet znečistenia ovzdušia
  • vypracovanie prevádzkových poriadkov
  • zastupovanie objednávateľa pri kontrolách štátnych orgánov

Vodné hospodárstvo:

  • vypracovanie hlásenia o odbere a vypúšťaní odpadových vôd
  • plánovanie revízii, kontrol a údržby zariadení
  • zastupovanie objednávateľa pri kontrolách štátnych orgánov
  • školenie pracovníkov v oblasti vodného hospodárstva
Menu