Spoločnosť PYROKOMPLEX zabezpečuje na úseku ochrany podnikového životného prostredia služby v nasledovnom rozsahu:

 • vykonanie vstupného auditu za účelom posúdenia stavu podnikového životného prostredia
 • vypracovanie a aktualizácia predpísanej dokumentácie podnikového životného prostredia
 • poradenská služba v oblasti podnikového životného prostredia
 • dodávka havarijných prostriedkov
 • školenia pracovníkov
 • zastupovanie klientov pri konaniach pred štátnymi orgánmi

Odpadové hospodárstvo:

 • vypracovanie havarijného plánu na nakladanie s odpadom
 • vypracovanie evidencie odpadov
 • vypracovanie identifikačných listov nebezpečného odpadu
 • vypracovanie prevádzkových poriadkov
 • zastupovanie objednávateľa pri kontrolách štátnych orgánov
 • školenie pracovníkov v oblasti odpadového hospodárstva

Ochrana ovzdušia:

 • vypracovanie zaradenia zdroja znečistenia ovzdušia
 • výpočet znečistenia ovzdušia
 • vypracovanie prevádzkových poriadkov
 • zastupovanie objednávateľa pri kontrolách štátnych orgánov

Vodné hospodárstvo:

 • vypracovanie hlásenia o odbere a vypúšťaní odpadových vôd
 • plánovanie revízii, kontrol a údržby zariadení
 • zastupovanie objednávateľa pri kontrolách štátnych orgánov
 • školenie pracovníkov v oblasti vodného hospodárstva
Menu