Naša spoločnosť zabezpečuje služby na úseku ochrany podnikového životného prostredia v nasledovnom rozsahu:

 • vykonanie vstupného auditu za účelom posúdenia stavu podnikového životného prostredia,
 • vypracovanie a aktualizácia predpísanej dokumentácie podnikového životného prostredia,
 • poradenská služba v oblasti podnikového životného prostredia,
 • návrh a dodanie havarijných prostriedkov,
 • školenia pracovníkov,
 • zastupovanie klientov pri konaniach pred štátnymi orgánmi.

Odpadové hospodárstvo:

 • vypracovanie havarijného plánu na nakladanie s odpadom,
 • vypracovanie evidencie odpadov,
 • vypracovanie identifikačných listov nebezpečného odpadu,
 • vypracovanie prevádzkových poriadkov,
 • zastupovanie objednávateľa pri kontrolách štátnych orgánov,
 • školenie pracovníkov v oblasti odpadového hospodárstva.

Ochrana ovzdušia:

 • vypracovanie zaradenia zdroja znečistenia ovzdušia,
 • výpočet znečistenia ovzdušia,
 • vypracovanie prevádzkových poriadkov,
 • zastupovanie objednávateľa pri kontrolách štátnych orgánov.

Vodné hospodárstvo:

 • vypracovanie hlásenia o odbere a vypúšťaní odpadových vôd,
 • plánovanie revízii, kontrol a údržby zariadení,
 • zastupovanie objednávateľa pri kontrolách štátnych orgánov,
 • školenie pracovníkov v oblasti vodného hospodárstva.