Koordinácia BOZP na stavbe

Stavebníctvo je jednou z najrizikovejších odvetví, ktoré majú za následok smrť  alebo ťažkú ujmu na zdraví.

Spoločnosť PyroKomplex s.r.o. poskytuje stavebníkovi spoľahlivo komplexné služby v oblasti BOZP pri realizácii stavebných prác, prostredníctvom koordinátora bezpečnosti.

Kto potrebuje koordinátora bezpečnosti na stavenisku?

V zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko stavebník poverí jedného koordinátora dokumentácie alebo viacerých koordinátorov dokumentácie podľa § 5 a jedného koordinátora bezpečnosti alebo viacerých koordinátorov bezpečnosti podľa § 6 pre každé stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac ako jeden zamestnávateľ alebo viac ako jedna fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom.

Koordinácia bezpečnosti zahŕňa najmä:

 • uplatnenie všeobecných zásad prevencie bozp a požiadavky v ohľade na bezpečnosť pri práci
 • kontrolovanie správneho uplatňovania pracovných postupov.
 • dohľad nad zabezpečením vstupu na stavenisko len osobám, ktoré tam plnia pracovné povinnosti.
 • spoluprácu medzi zamestnávateľmi na stavenisku, najmä ak pracujú na spoločnom pracovisku a ak ich činnosť na pracovisku na seba nadväzuje, usmerňovanie práce so zreteľom na ochranu zamestnancov, na prevenciu vzniku úrazov a iného ohrozenia zdravia, na vzájomné informovanie a zapojenie fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, do tohto procesu, ak je to potrebné.
 • úprava plánu BOZP so zreteľom na zmeny v priebehu prác
 • dohľad nad dodržiavaním plán BOZP
 • určovaní času trvania jednotlivých prác alebo ich etáp.
 • umiestnenie pracoviska, jeho prístupnosť, určenie komunikácií alebo priestorov na priechod a pohyb zamestnancov a na prejazd a pohyb pracovných prostriedkov.
 • prispôsobovanie času určeného na jednotlivé práce alebo ich etapy podľa skutočného postupu prác.
 • podmienky na manipuláciu s rôznymi materiálmi.
 • dohľad nad poriadkom a čistotou na stavenisku.
 • určovanie podmienok na odstraňovanie použitých nebezpečných materiálov alebo látok,
 • uskladňovanie, manipuláciu alebo odstraňovanie odpadu a zvyškov materiálov
 • spoluprácu medzi zamestnávateľmi a fyzickými osobami, ktoré sú podnikateľmi a nie sú zamestnávateľmi.
 • vzájomné pôsobenie pracovných činností uskutočňovaných na stavenisku alebo v jeho tesnej blízkosti.
 • dohľad nad technickou údržbou zariadení a pracovných prostriedkov, ich kontrolu pred uvedením do prevádzky a pravidelnú kontrolu s cieľom odstrániť nedostatky, ktoré by mohli ovplyvniť bezpečnosť a zdravie zamestnancov.
 • určenie a úpravu plôch na uskladňovanie rôznych materiálov, najmä ak ide o nebezpečné materiály alebo látky.

návrh technických alebo organizačných riešení, na základe ktorých sa plánujú práce, ktoré sa budú vykonávať súčasne alebo budú na seba

Cenová ponuka na mieru

Získajte cenovú ponuku za túto službu pre Vás alebo vašu spoločnosť ešte dnes.

Prílohy

Prosím vyberte si možnosť obdržania vzoru lekárskeho posudku.

Vzor lekárskeho posudku na stiahnutie vo formáte .pdf

Lekársky posudok zamestnanca o zdravotnej spôsobilosti na prácu. Kliknite na tlačidlo nižšie a stiahnite si formulár vo formáte .pdf na vyplnenie.

Už predvyplnený vzor lekárskeho posudku – zdarma

Vyplňte jednoduchý formulár a predvyplnený lekársky posudok zamestnanca o zdravotnej spôsobilosti na prácu Vám príde mailom.