Simulácia požiaru

Praktický výcvik hasenia požiarov – poznávame bezpečnosť prostredníctvom zmyslov…

Praktický výcvik hasenia požiarov je moderné riešenie, ktorá ovplyvňuje zmysly všetkých účastníkov, čo prispieva k rýchlejšiemu prijatiu vedomostí, zapamätanie a rozvíjanie reflexov, ktoré budú veľmi cenné v situácii skutočného nebezpečenstva.

Výcvik prebieha na profesionálnom, ekologickom tréningovom simulátore, čo dáva možnosť vykonať viac opakovaní cvičenia hasenia požiarov pre ľubovoľný počet účastníkov.

Školenie je moderný, profesionálny a predovšetkým účinný program tréningu hasenia požiarov a nácviku evakuácie pre ľudí určených na evakuáciu a hasenie požiarov. Počas tréningu tvoria účastníci tím, ktorý počas tréningu vykoná obe hasiace a evakuačné aktivity. Počas tréningu vykonávajú vedúci pracovníci, manažéri ale aj psychológovia cvičenia aby vedeli správne konať v prípade evakuácie, komunikácie slovnej ale aj vizuálnej.

Praktický tréning protipožiarnej ochrany pozostáva zo 6 dynamických častí, z ktorých každá prináša inú hodnotu, a to ako vecnú, tak praktickú:

 Ukážka použitia a aplikácie hasiacich prístrojov

počas prezentácie bude prebiehať hasenie hasiacimi prístrojmi a hasiacou dekou. Prebieha hasenie požiarov triedy požiarov tuhých látok a tiež kvapalných látok.

Demonštrácia nebezpečných javov požiaru

pri demonštrovaní si každý uvedomí, aké nebezpečné môže byť varenie, vyprážanie resp. fritovanie na oleji ak použijeme práškový hasiaci prístroj, alebo vodu ktorá v tomto prípade prestavuje veľmi veľké nebezpečenstvo pre hasiaceho a ostatné osoby

Preukázanie výbuchov nádrží pod tlakom

počas demonštrácie hasenia pocítime sálavé teplo aj nárazovú vlnu z prasknutej plechovky. Preberú sa aj otázky súvisiace s možným požiarom tlakových nádob s propán-butánom, zemným plynom a acetylénom.

Tréning hasenia

pod dohľadom inštruktora, budeme spoločne hasiť požiare rôznych tried: kvapalina, plyn, odpadkový kôš,  monitor počítača, elektrické rozvodné skrine, olej.

Hydrant

používanie hydrantov sa vykonáva na špeciálne pripravenom stojane. Pri hasení budeme používať nástenné hydrantové systémy NHS C52 a NHS D25. Počas cvičenia budú prediskutované techniky manipulácie s hydrantami, ako realizovať hasenie, ako aj inštrukcie spojené s prevádzkou zariadení.

Dymová komora

každý účastník tréningu bude musieť nájsť cestu von z dymového chodby našej tréningovej komory ktorá je naplnená neškodlivým a dýchateľným dymom. Pripomína podmienky, ktoré prevládajú počas požiaru. Komora obsahuje evakuačné značky, hasiace prístroje a reproduktory napodobňujúce zvuky pri požiari.

Menu