Civilná ochrana

Naša spoločnosť na úseku civilnej ochrany zabezpečuje:

 • vypracovanie dokumentácie CO,
 • vykonávanie pravidelných preventívnych prehliadok zameraných na zabezpečenie civilnej ochrany,
 • organizovanie a vyhodnocovanie cvičení civilnej ochrany,
 • spolupráca a zastupovanie pred orgánmi štátnej správy,
 • príprava a návrh opatrení pri zabezpečovaní ochrany zamestnancov a osôb, ktoré môžu byť ohrozené,
 • spolupráca pri zriaďovaní a udržiavaní ochranných stavieb a prostriedkov varovania,
 • spolupráca pri vytváraní jednotiek a zariadení civilnej ochrany, ich akcieschopnosti a prevádzkyschopnosti, pri skladovaní nebezpečných látok alebo ich manipulácii,
 • spolupráca pri zabezpečovaní systému monitorovania územia, varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb na ohrozenom území,
 • poradenská činnosť.

Školenie v oblasti CO

 Účelom školenia je oboznamovať zamestnancov s požiadavkami civilnej ochrany:

 • oboznámenie sa so všeobecnými požiadavkami civilnej ochrany v objektoch a priestoroch objednávateľa,
 • výklad o nebezpečenstve vzniku mimoriadnej udalosti pre príslušné pracovisko, najmä o opatreniach na pracovisku, dokumentáciou pracoviska, zabezpečení civilnej ochrany pri technologických procesoch,
 • oboznámenie sa s rozmiestnením zariadení na vyvolanie poplachu, spojovacích prostriedkov a ďalších vecných prostriedkov civilnej ochrany na pracovisku a so spôsobom ich použitia, ako aj s rozmiestnením hlavných vypínačov elektrickej energie a uzáverov vody a plynu,
 • spôsob vyhlasovania poplachu v právnickej osobe alebo v podnikajúcej fyzickej osobe a na pracoviskách, povinnosti zamestnancov pri vzniku mimoriadnej udalosti.

Cenová ponuka na mieru

Získajte cenovú ponuku za túto službu pre Vás alebo vašu spoločnosť ešte dnes.

Prílohy

Prosím vyberte si možnosť obdržania vzoru lekárskeho posudku.

Vzor lekárskeho posudku na stiahnutie vo formáte .pdf

Lekársky posudok zamestnanca o zdravotnej spôsobilosti na prácu. Kliknite na tlačidlo nižšie a stiahnite si formulár vo formáte .pdf na vyplnenie.

Už predvyplnený vzor lekárskeho posudku – zdarma

Vyplňte jednoduchý formulár a predvyplnený lekársky posudok zamestnanca o zdravotnej spôsobilosti na prácu Vám príde mailom.