Naša spoločnosť na úseku civilnej ochrany zabezpečuje:

 • vypracovanie dokumentácie CO,
 • vykonávanie pravidelných preventívnych prehliadok zameraných na zabezpečenie civilnej ochrany,
 • organizovanie a vyhodnocovanie cvičení civilnej ochrany,
 • spolupráca a zastupovanie pred orgánmi štátnej správy,
 • príprava a návrh opatrení pri zabezpečovaní ochrany zamestnancov a osôb, ktoré môžu byť ohrozené,
 • spolupráca pri zriaďovaní a udržiavaní ochranných stavieb a prostriedkov varovania,
 • spolupráca pri vytváraní jednotiek a zariadení civilnej ochrany, ich akcieschopnosti a prevádzkyschopnosti, pri skladovaní nebezpečných látok alebo ich manipulácii,
 • spolupráca pri zabezpečovaní systému monitorovania územia, varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb na ohrozenom území,
 • poradenská činnosť.

Školenie v oblasti CO

 Účelom školenia je oboznamovať zamestnancov s požiadavkami civilnej ochrany:

 • oboznámenie sa so všeobecnými požiadavkami civilnej ochrany v objektoch a priestoroch objednávateľa,
 • výklad o nebezpečenstve vzniku mimoriadnej udalosti pre príslušné pracovisko, najmä o opatreniach na pracovisku, dokumentáciou pracoviska, zabezpečení civilnej ochrany pri technologických procesoch,
 • oboznámenie sa s rozmiestnením zariadení na vyvolanie poplachu, spojovacích prostriedkov a ďalších vecných prostriedkov civilnej ochrany na pracovisku a so spôsobom ich použitia, ako aj s rozmiestnením hlavných vypínačov elektrickej energie a uzáverov vody a plynu,
 • spôsob vyhlasovania poplachu v právnickej osobe alebo v podnikajúcej fyzickej osobe a na pracoviskách, povinnosti zamestnancov pri vzniku mimoriadnej udalosti.