Požiarna bezpečnosť stavieb

Spoločnosť PyroKomplex je držiteľom oprávnenia vydaného Národným inšpektorátom práce SR na výkon bezpečnostno-technickej služby…

Civilná ochrana

Vypracovanie dokumentácie CO, vykonávanie pravidelných preventívnych prehliadok zameraných na zabezpečenie civilnej ochrany.

Školiace stredisko

Spoločnosť PYROKOMPLEX je držiteľom oprávnení vydaných Národným inšpektorátom práce SR na vykonávanie výchovy a vzdelávania v nasledovnom rozsahu.

Životné prostredie

PyroKomplex s.r.o. zabezpečuje na úseku ochrany podnikového životného prostredia služby v následovnom rozsahu: vykonanie vstupného auditu…

Revízie technických zariadení

Spoločnosť PyroKomplex zabezpečuje na základe vydaných osvedčení a oprávnení vykonávanie revízií technických zariadení…

Pracovná zdravotná služba

Novela č. 204/2014 Z.z. zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia (zákon č. 355/2007 Z.z.) účinná od 01.08.2014 zavádza zmenu…

Ponúkame

kurzy a školenia

Najnovšie príspevky

články
Menu