Bezpečnostno-technická služba

Bezpečnostnotechnická služba poskytuje zamestnávateľovi poradenské služby v oblasti:

 • odborných,
 • metodických,
 • organizačných,
 • kontrolných,
 • koordinačných,
 • vzdelávacích

úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, najmä z hľadiska primeranosti pracovných priestorov a stavieb, pracovných procesov a pracovných postupov, pracovných prostriedkov a iných technických zariadení, pracovného prostredia a ich technického, organizačného a personálneho zabezpečenia.

Úlohy bezpečnostnotechnickej služby vykonáva bezpečnostný technik a autorizovaný bezpečnostný technik a podľa potreby aj iný odborník na prevenciu a ochranu v špecifickej oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Školenia pracovníkov v oblasti BOZP

Vzdelávanie a odbornú výchovu treba zabezpečovať tak, aby obsah oboznámenia a pravidelnosť opakovaného oboznámenia boli prispôsobené charakteru práce vykonávanej zamestnancom, jeho pracovisku a iným okolnostiam, ktoré sa týkajú výkonu práce, najmä pracovným prostriedkom, pracovným postupom, novým alebo zmeneným nebezpečenstvám a ohrozeniam.

Periodicitu opakovaného oboznamovania a školenia BOZP je potrebné zabezpečiť tak, aby sa vykonávalo najmenej raz za dva roky, ak vo vnútornom prepise sa neustanovuje kratší čas. Oboznamovanie, školenie a iné vzdelávanie vrátane praktického výcviku v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov a zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa musia uskutočňovať v pracovnom čase.

Riešenie pracovných úrazov

Pracovný úraz je poškodenie zdravia, ktoré bolo zamestnancovi spôsobené pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním nezávisle od jeho vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov.(§ 195 ods. 2 Zák. práce)

Pracovný úraz nie je úraz, ktorý zamestnanec utrpel na ceste do zamestnania a späť (§ 195 ods. 3 Zák. práce). Ak u zamestnanca došlo pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním k poškodeniu zdravia alebo k jeho smrti úrazom (pracovný úraz), zodpovedá za škodu tým vzniknutú zamestnávateľ, u ktorého bol zamestnanec v čase pracovného úrazu v pracovnom pomere.

 

Zamestnávateľ sa zbaví zodpovednosti celkom, ak preukáže, že jedinou príčinou pracovného úrazu  bola skutočnosť, že úraz bol spôsobený tým, že postihnutý zamestnanec svojím zavinením porušil právne predpisy alebo ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, alebo pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hoci s nimi bol riadne a preukázateľne oboznámený a ich znalosť a dodržiavanie sa sústavne vyžadovali a kontrolovali, alebo pracovný úraz si spôsobil postihnutý zamestnanec pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a zamestnávateľ nemohol škode zabrániť.

Stal sa Vám na pracovisku pracovný úraz?

Potrebujete poradiť a prejsť celým procesom ?

Kontrolná činnosť

Zamestnávateľ v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci je povinný sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci a bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov, najmä kontrolovať:

 • stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane stavu bezpečnosti technických zariadení; na ten účel v intervaloch určených osobitnými predpismi zabezpečovať kontrolu, meranie a hodnotenie faktorov pracovného prostredia, úradné skúšky, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení,
 • či zamestnanec nie je v pracovnom čase pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a či dodržiava určený zákaz fajčenia v priestoroch zamestnávateľa,
 • činnosť zamestnanca na odlúčenom pracovisku a zamestnanca, ktorý pracuje na pracovisku sám,
 • riadne používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, ochranných zariadení a iných ochranných opatrení.

Nedostatky zistené kontrolnou činnosťou zamestnávateľ je  povinný odstraňovať.

Kontrolu dodržiavania právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri prác, vrátane predpisov upravujúcich faktory pracovného prostredia, vykonávajú inšpektoráty práce v zmysle zák. č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce.

Kontrola pracovísk a pracovníkov

Zamestnávateľ je povinný uplatňovať všeobecné zásady prevencie pri vykonávaní opatrení nevyhnutných na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane zabezpečovania informácií, vzdelávania a organizácie práce a prostriedkov.

Všeobecné zásady prevencie BOZP sú:

 • vylúčenie nebezpečenstva a z neho vyplývajúceho rizika,
 • posudzovanie rizika, ktoré nemožno vylúčiť, najmä pri výbere a počas používania pracovných prostriedkov, materiálov, látok a pracovných postupov,
 • vykonávanie opatrení na odstránenie nebezpečenstiev v mieste ich vzniku,
 • uprednostňovanie kolektívnych ochranných opatrení pred individuálnymi ochrannými opatreniami,
 • nahrádzanie prác, pri ktorých je riziko poškodenia zdravia, bezpečnými prácami alebo prácami, pri ktorých je menšie riziko poškodenia zdravia,
 • prispôsobovanie práce schopnostiam zamestnanca a technickému pokroku,
 • zohľadňovanie ľudských schopností, vlastností a možností najmä pri navrhovaní pracoviska, výbere pracovného prostriedku, pracovných postupov a výrobných postupov s cieľom vylúčiť alebo zmierniť účinky škodlivých faktorov práce, namáhavej práce a jednotvárnej práce na zdravie zamestnanca,
 • plánovanie a vykonávanie politiky prevencie zavádzaním bezpečných pracovných prostriedkov, technológií a metód organizácie práce, skvalitňovaním pracovných podmienok s ohľadom na faktory pracovného prostredia a prostredníctvom sociálnych opatrení,
 • vydávanie pokynov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Potrebujete poradiť alebo skontrolovať  ?

Koordinácia bezpečnosti na stavenisku

Stavebník má povinnosť vymenovať koordinátora bezpečnosti v prípade, ak bude na stavenisku pôsobiť viac ako jeden zamestnávateľ alebo viac ako jedna osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom. Naša spoločnosť zabezpečuje vykonávanie koordinačnej a kontrolnej činnosti bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisku v zmysle Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z..

Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti pozostáva najmä z nasledovných činností:

 • kontrola plnenia predpísaných požiadaviek tak, aby zamestnávateľ a SZČO uplatňovali zodpovedajúcim spôsobom všeobecné zásady na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a dodržiavali vypracovaný plán BOZP na stavenisku,
 • kontrola spolupráce medzi zamestnávateľmi na stavenisku, najmä ak pracujú na spoločnom pracovisku a ak ich činnosť na seba nadväzuje, usmerňovanie práce so zreteľom na ochranu zamestnancov, na prevenciu vzniku úrazov a iného ohrozenia zdravia,
 • kontrola uplatňovania správnych pracovných postupov,
 • poradenstvo a návrh opatrení.

Mimo týchto služieb pre Vás pripravíme aj iné potrebné dokumenty a počas celej doby spolupráce mu budeme poskytovať poradenstvo a usmerňovať zamestnávateľa / stavebníka v oblasti BOZP a OPP predpisov platných v zmysle platnej legislatívy SR.

Cenová ponuka na mieru

Získajte cenovú ponuku za túto službu pre Vás alebo vašu spoločnosť ešte dnes.

Prílohy

Prosím vyberte si možnosť obdržania vzoru lekárskeho posudku.

Vzor lekárskeho posudku na stiahnutie vo formáte .pdf

Lekársky posudok zamestnanca o zdravotnej spôsobilosti na prácu. Kliknite na tlačidlo nižšie a stiahnite si formulár vo formáte .pdf na vyplnenie.

Už predvyplnený vzor lekárskeho posudku – zdarma

Vyplňte jednoduchý formulár a predvyplnený lekársky posudok zamestnanca o zdravotnej spôsobilosti na prácu Vám príde mailom.