Bezpečnostno-technická služba

 1. Domov
 2. Ponuka
 3. Bezpečnostno-technická služba

Bezpečnostnotechnická služba poskytuje zamestnávateľovi poradenské služby v oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh a iných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, najmä z hľadiska primeranosti pracovných priestorov a stavieb, pracovných procesov a pracovných postupov, pracovných prostriedkov a iných technických zariadení, pracovného prostredia a ich technického, organizačného a personálneho zabezpečenia.

Činnosť bezpečnostnotechnickej služby vplýva na postoje zamestnávateľa, vedúcich zamestnancov a zamestnancov k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Úlohy bezpečnostnotechnickej služby vykonáva bezpečnostný technik a autorizovaný bezpečnostný technik a podľa potreby aj iný odborník na prevenciu a ochranu v špecifickej oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

VYPRACOVANIE DOKUMENTÁCIE

Stručný prehľad dokumentácie, ktorú je zamestnávateľ povinný vypracovať v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

 1. Koncepcia politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 2. Program realizácie koncepcie BOZP 
 3. Zoznam prác a pracovísk zakázaných tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám
 4. Zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy
 5. Zoznam prác a pracovísk zakázaných mladistvým zamestnancom
 6. Lehotník lekárskych prehliadok zamestnancov .
 7. Hodnotenie nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného procesu a z pracovného prostredia
 8. Zoznam poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov
 9. Poučenie o správnom používaní poskytnutých osobných ochranných prostriedkov a praktický zácvik
 10. Kritériá na výber osobných ochranných prostriedkov a posúdenie vhodnosti poskytnutých osobných pracovných prostriedkov
 11. Vnútorný predpis pre poskytovanie umývacích, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov potrebných na zabezpečenie telesnej hygieny .
 12. Pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre zamestnancov iného zamestnávateľa pracujúcich na spoločnom pracovisku
 13. Vnútorný predpis o zákaze fajčenia
 14. Zásady bezpečnej práce, zásady ochrany zdravia pri práci a zásady bezpečného správania na pracovisku
 15. Osnova právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP pre vstupné oboznamovanie zamestnancov
 16. Osnova právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP pre vstupné oboznamovanie zamestnancov na dohodu
 17. Osnova právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP pre pravidelné oboznamovanie zamestnancov  v
 18. Plán pravidelného oboznamovania a vzdelávania zamestnancov, Program vzdelávania a odbornej výchovy zamestnancov
 19. Informácie pre zamestnancov a zástupcov zamestnancov
 20. Postup pre prípad záchranných prác a evakuácie
 21. Postup pre prípad vzniku poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci
 22. Opatrenia pre mimoriadne ohrozenia ( havarijný plán)
 23. Záznam o kontrole požitia alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok
 24. Vnútorný predpis o kontrole požitia alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok
 25. Vnútorný predpis o oznamovaní vzniku udalostí
 26. Evidenčná kniha udalostí
 27. Menovací dekrét zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť
 28. Zoznam zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť.

ŠKOLENIA PRACOVNÍKOV

Vzdelávanie a odbornú výchovu treba zabezpečovať tak, aby obsah oboznámenia a pravidelnosť opakovaného oboznámenia boli prispôsobené charakteru práce vykonávanej zamestnancom, jeho pracovisku a iným okolnostiam, ktoré sa týkajú výkonu práce, najmä pracovným prostriedkom, pracovným postupom, novým alebo zmeneným nebezpečenstvám a ohrozeniam.
Pravidelnosť opakovaného oboznamovania a školenia BOZP treba zabezpečiť tak, aby sa vykonávalo najmenej raz za dva roky, ak vo vnútornom prepise sa neustanovuje kratší čas. Oboznamovanie, školenie a iné vzdelávanie vrátane praktického výcviku v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov a zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa musia uskutočňovať v pracovnom čase.

RIEŠENIE PRACOVNÝCH ÚRAZOV

Stal sa Vám na pracovisku pracovný úraz? Potrebujete poradiť ako prejsť celým procesom ?

 • Šetrenie registrovaného pracovného úrazu s dočasnou práceneschopnosťou zamestnanca viac ako 3 kalendárne dní
 • Šetrenie závažného a smrteľného pracovného úrazu

Pracovný úraz je poškodenie zdravia, ktoré bolo zamestnancovi spôsobené pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním nezávisle od jeho vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov.(§ 195 ods. 2 Zák. práce)
Pracovný úraz nie je úraz, ktorý zamestnanec utrpel na ceste do zamestnania a späť.(§ 195 ods. 3 Zák. práce)Ak u zamestnanca došlo pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním k poškodeniu zdravia alebo k jeho smrti úrazom (pracovný úraz), zodpovedá za škodu tým vzniknutú zamestnávateľ, u ktorého bol zamestnanec v čase pracovného úrazu v pracovnom pomere.

Zamestnávateľ sa zbaví zodpovednosti celkom, ak preukáže, že jedinou príčinou pracovného úrazu  bola skutočnosť, že úraz bol spôsobený tým, že postihnutý zamestnanec svojím zavinením porušil právne predpisy alebo ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, alebo pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hoci s nimi bol riadne a preukázateľne oboznámený a ich znalosť a dodržiavanie sa sústavne vyžadovali a kontrolovali, alebo pracovný úraz si spôsobil postihnutý zamestnanec pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a zamestnávateľ nemohol škode zabrániť.

ASISTENCIA PRI KONTROLE

Zamestnávateľ v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci je povinný sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci a bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov, najmä kontrolovať:

 1. stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane stavu bezpečnosti technických zariadení; na ten účel v intervaloch určených osobitnými predpismi zabezpečovať kontrolu, meranie a hodnotenie faktorov pracovného prostredia, úradné skúšky, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení,
 2. či zamestnanec nie je v pracovnom čase pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a či dodržiava určený zákaz fajčenia v priestoroch zamestnávateľa,
 3. činnosť zamestnanca na odlúčenom pracovisku a zamestnanca, ktorý pracuje na pracovisku sám,
 4. riadne používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, ochranných zariadení a iných ochranných opatrení.

Nedostatky zistené kontrolnou činnosťou zamestnávateľ je  povinný odstraňovať.

Kontrolu dodržiavania právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri prác, vrátane predpisov upravujúcich faktory pracovného prostredia, vykonávajú inšpektoráty práce v zmysle zák. č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce.

VYKONÁVANIE KONTROL PRACOVÍSK A PRACOVNÍKOV

Zamestnávateľ je povinný uplatňovať všeobecné zásady prevencie pri vykonávaní opatrení nevyhnutných na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane zabezpečovania informácií, vzdelávania a organizácie práce a prostriedkov.

Všeobecné zásady prevencie BOZP sú:

 • vylúčenie nebezpečenstva a z neho vyplývajúceho rizika,
 • posudzovanie rizika, ktoré nemožno vylúčiť, najmä pri výbere a počas používania pracovných prostriedkov, materiálov, látok a pracovných postupov,
 • vykonávanie opatrení na odstránenie nebezpečenstiev v mieste ich vzniku,
 • uprednostňovanie kolektívnych ochranných opatrení pred individuálnymi ochrannými opatreniami,
 • nahrádzanie prác, pri ktorých je riziko poškodenia zdravia, bezpečnými prácami alebo prácami, pri ktorých je menšie riziko poškodenia zdravia,
 • prispôsobovanie práce schopnostiam zamestnanca a technickému pokroku,
 • zohľadňovanie ľudských schopností, vlastností a možností najmä pri navrhovaní pracoviska, výbere pracovného prostriedku, pracovných postupov a výrobných postupov s cieľom vylúčiť alebo zmierniť účinky škodlivých faktorov práce, namáhavej práce a jednotvárnej práce na zdravie zamestnanca,
 • plánovanie a vykonávanie politiky prevencie zavádzaním bezpečných pracovných prostriedkov, technológií a metód organizácie práce, skvalitňovaním pracovných podmienok s ohľadom na faktory pracovného prostredia a prostredníctvom sociálnych opatrení,
 • vydávanie pokynov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

 Koordinácia bezpečnosti na stavenisku

Spoločnosť PYROKOMPLEX zabezpečuje vykonávanie koordinačnej a kontrolnej činnosti bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisku v zmysle Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z., ktoré ukladá povinnosť stavebníkovi vymenovať koordinátora bezpečnosti v prípade, ak bude na stavenisku pôsobiť viac ako jeden zamestnávateľ alebo viac ako jedna osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom. Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti pozostáva najmä z nasledovných činností:

 • kontrola plnenia predpísaných požiadaviek tak, aby zamestnávateľ a samostatne zárobkovočinná osoba uplatňovali zodpovedajúcim spôsobom všeobecné zásady na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a dodržiavali vypracovaný plán BOZP na stavenisku
 • kontrola spolupráce medzi zamestnávateľmi na stavenisku, najmä ak pracujú na spoločnom pracovisku a ak ich činnosť na seba nadväzuje, usmerňovanie práce so zreteľom na ochranu zamestnancov, na prevenciu vzniku úrazov a iného ohrozenia zdravia
 • kontrola uplatňovania správnych pracovných postupov
 • poradenstvo a návrh opatrení

Mimo týchto služieb pre klienta pripravíme aj iné potrebné dokumenty a počas celej doby spolupráce mu budeme poskytovať poradenstvo a usmerňovať zamestnávateľa/stavebníka v oblasti BOZP a OPP predpisov platných pre slovensko.

Menu