Pracovná zdravotná služba

 1. Domov
 2. Ponuka
 3. Pracovná zdravotná služba

Naša spoločnosť poskytuje komplexné zabezpečenie PRACOVNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY (PZS) pre kategórie prác 1. a 2. na území celého Slovenska

Pracovná zdravotná služba nemusí byť zložitá, vďaka našim verejným zdravotníkom Vám ponúkame komplexné riešenie pracovnej zdravotnej a to spôsobom, že všetky starosti na seba preberáme my a Vy sa tak môžete plne venovať svojmu podnikaniu.

Rozsah vašich povinností, ktoré musíte zo zákona splniť, sa odvíja od náročnosti a typu práce a od faktorov pracovného prostredia, ktoré vplývajú pri práci na ľudský organizmus.

Rozsah činnosti:

 • dohľad nad pracovným prostredím,
 • vstupný audit,
 • vypracovanie dokumentácie a hodnotenie stavu pracovísk so zabezpečením povinností zamestnávateľa v zmysle platnej legislatívy,
 • identifikácia zdravotných rizík, hodnotenie zdravotných rizík, vypracovanie posudkov rizika (podľa výskytu rizikových faktorov),
 • návrh kategorizácie pracovných činností v zmysle Vyhlášky č. 448/2007 Z. z. pre RÚVZ,
 • vypracovanie prevádzkových poriadkov (pre činnosť s nebezpečnými chemickými faktormi, v expozícii hluku, v expozícii vibrácií, s biologickými faktormi, s lasermi atď.),
 • objektivizácia pracovného prostredia v rozsahu identifikácie rizikových faktorov a zabezpečenie meraní rizikových faktorov (meranie expozície zamestnancov zdraviu škodlivých faktorom práce a pracovného prostredia),
 • zabezpečenie styku s príslušným orgánom štátnej správy pri kontrolách,
 • poradenské služby (návrhy na znižovanie kategórií rizík práce a pracovného prostredia pri zmene pracovných postupov a zavádzaní nových technológií), telefonické a emailové konzultácie v prípade potreby,
 • spracovanie odporúčaní o frekvencii lekárskych preventívnych prehliadok (LPP),
 • spracovanie a aktualizácia ostatnej dokumentácie v súlade s platnou legislatívou,
 • spolupráca s BTS, ABT a BT a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti,
 • vyhodnocovanie protokolov z meraní.