Pracovná zdravotná služba

 1. Domov
 2. Ponuka
 3. Pracovná zdravotná služba

Firma Pyrokomplex, s. r. o.,  poskytuje komplexné zabezpečenie PRACOVNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY (PZS) pre pracovné kategórie 1 a 2 na území celého Slovenska

Pracovná zdravotná služba nemusí byť zložitá, vďaka našim verejným zdravotníkom Vám ponúkame komplexné riešenie pracovnej zdravotnej a to spôsobom, že všetky starosti na seba preberáme my a Vy sa tak môžete plne venovať svojmu podnikaniu.

Rozsah vašich povinností, ktoré musíte zo zákona splniť, sa odvíja od náročnosti a typu práce a od faktorov pracovného prostredia, ktoré vplývajú pri práci na ľudský organizmus.

Rozsah činnosti:

 • dohľad nad pracovným prostredím
 • vstupný audit, vypracovanie dokumentácie a hodnotenie stavu pracovísk so zabezpečením povinností zamestnávateľa v zmysle platnej legislatívy
 • identifikácia zdravotných rizík, hodnotenie zdravotných rizík, vypracovanie posudkov rizika (podľa výskytu rizikových faktorov)
 • návrh kategorizácie pracovných činností v zmysle Vyhlášky č. 448/2007 Z. z. pre RÚVZ
 • vypracovanie prevádzkových poriadkov (pre činnosť s nebezpečnými chemickými faktormi, v expozícii hluku, v expozícii vibrácií, s biologickými faktormi, s lasermi atď.)
 • objektivizácia pracovného prostredia v rozsahu identifikácie rizikových faktorov a zabezpečenie meraní rizikových faktorov (meranie expozície zamestnancov zdraviu škodlivých faktorom práce a pracovného prostredia)
 • zabezpečenie styku s príslušným orgánom štátnej správy pri kontrolách
 • poradenské služby (návrhy na znižovanie kategórií rizík práce a pracovného prostredia pri zmene pracovných postupov a zavádzaní nových technológií), telefonické a emailové konzultácie v prípade potreby
 • spracovanie odporúčaní o frekvencii lekárskych preventívnych prehliadok (LPP)
 • spracovanie a aktualizácia ostatnej dokumentácie v súlade s platnou legislatívou
 • spolupráca s BTS, ABT a BT a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti
 • vyhodnocovanie protokolov z meraní
Menu