Ochrana pred požiarmi

Služby v oblasti požiarnej ochrany zabezpečujeme prostredníctvom skúseného tímu technikov požiarnej ochrany a špecialistov požiarnej ochrany, a to v rámci celej Slovenskej republiky.

Poskytujeme najmä nasledovné služby:

  • preventívne protipožiarne prehliadky,
  • návrh opatrení ochrany pred požiarmi v mimopracovnom čase,
  • určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok,
  • školenie a vzdelávanie zamestnancov, vedúcich zamestnancov, členov protipožiarnych hliadok a osôb zabezpečujúcich OPP v mimopracovnom čase – pravidelné školenie a školenie novoprijatých zamestnancov,
  • vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom,
  • záznamy z kontrol stavu ochrany pred požiarmi a vedenie požiarnej knihy,
  • určovanie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri užívaní stavby a pri zmene v užívaní stavby a vypracovanie dokumentácie o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby,
  • organizácia a vyhodnotenie cvičných požiarnych poplachov,
  • zastupovanie voči orgánom štátneho požiarneho dozoru,
  • analýza nebezpečenstva vzniku požiaru,

Cenová ponuka na mieru

Získajte cenovú ponuku za túto službu pre Vás alebo vašu spoločnosť ešte dnes.

Prílohy

Prosím vyberte si možnosť obdržania vzoru lekárskeho posudku.

Vzor lekárskeho posudku na stiahnutie vo formáte .pdf

Lekársky posudok zamestnanca o zdravotnej spôsobilosti na prácu. Kliknite na tlačidlo nižšie a stiahnite si formulár vo formáte .pdf na vyplnenie.

Už predvyplnený vzor lekárskeho posudku – zdarma

Vyplňte jednoduchý formulár a predvyplnený lekársky posudok zamestnanca o zdravotnej spôsobilosti na prácu Vám príde mailom.