Ochrana pred požiarmi

 1. Domov
 2. Ponuka
 3. Ochrana pred požiarmi

Služby v oblasti požiarnej ochrany zabezpečujeme prostredníctvom skúseného tímu technikov požiarnej ochrany a špecialistov požiarnej ochrany, a to v rámci celej Slovenskej republiky.

Poskytujeme najmä nasledovné služby:

 • preventívne protipožiarne prehliadky,
 • návrh opatrení ochrany pred požiarmi v mimopracovnom čase,
 • určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok,
 • školenie a vzdelávanie zamestnancov, vedúcich zamestnancov, členov protipožiarnych hliadok a osôb zabezpečujúcich OPP v mimopracovnom čase – pravidelné školenie a školenie novoprijatých zamestnancov,
 • vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom,
 • záznamy z kontrol stavu ochrany pred požiarmi a vedenie požiarnej knihy,
 • určovanie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri užívaní stavby a pri zmene v užívaní stavby a vypracovanie dokumentácie o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby,
 • organizácia a vyhodnotenie cvičných požiarnych poplachov,
 • zastupovanie voči orgánom štátneho požiarneho dozoru,
 • analýza nebezpečenstva vzniku požiaru,