Ochrana pred požiarmi

 1. Domov
 2. Ponuka
 3. Ochrana pred požiarmi

Najlacnejšia investícia je investícia do prevencie

Služby v oblasti požiarnej ochrany zabezpečujeme prostredníctvom skúseného tímu technikov požiarnej ochrany a špecialistov požiarnej ochrany, a to v rámci celej Slovenskej republiky.

Poskytujeme najmä nasledovné služby:

 • Preventívne protipožiarne prehliadky
 • Vedenie požiarnej knihy
 • Návrh opatrení ochrany pred požiarmi v mimopracovnom čase
 • Určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok
 • Školenie a vzdelávanie zamestnancov, vedúcich zamestnancov, členov protipožiarnych hliadok a osôb zabezpečujúcich OPP v mimopracovnom čase – pravidelné školenie a školenie novoprijatých zamestnancov
 • Vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom
 • Záznamy z kontrol stavu ochrany pred požiarmi
 • Určovanie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri užívaní stavby a pri zmene v užívaní stavby a vypracovanie dokumentácie o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby
 • Organizácia a vyhodnotenie cvičných požiarnych poplachov
 • Zastupovanie voči orgánom štátneho požiarneho dozoru
 • Analýza nebezpečenstva vzniku požiaru

Vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom

 • požiarna identifikačná karta,
 • požiarno- poplachové smernice,
 • požiarno-evakuačný plán
 • zoznam objektov a prehľad miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • spracovanie písomného pokynu na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v mimopracovnom čase
 • vedenie požiarnej knihy
 • vypracovanie v prípade požiarno-bezpečnostných charakteristík budov /objekty bez projektovej dokumentácie/

Simulácia požiaru

Praktický výcvik hasenia požiarov – poznávame bezpečnosť prostredníctvom zmyslov…

Praktický výcvik hasenia požiarov je moderné riešenie, ktorá ovplyvňuje zmysly všetkých účastníkov, čo prispieva k rýchlejšiemu prijatiu vedomostí, zapamätanie a rozvíjanie reflexov, ktoré budú veľmi cenné v situácii skutočného nebezpečenstva.

Výcvik prebieha na profesionálnom, ekologickom tréningovom simulátore, čo dáva možnosť vykonať viac opakovaní cvičenia hasenia požiarov pre ľubovoľný počet účastníkov.

Školenie je moderný, profesionálny a predovšetkým účinný program tréningu hasenia požiarov a nácviku evakuácie pre ľudí určených na evakuáciu a hasenie požiarov. Počas tréningu tvoria účastníci tím, ktorý počas tréningu vykoná obe hasiace a evakuačné aktivity. Počas tréningu vykonávajú vedúci pracovníci, manažéri ale aj psychológovia cvičenia aby vedeli správne konať v prípade evakuácie, komunikácie slovnej ale aj vizuálnej.

Praktický tréning protipožiarnej ochrany pozostáva zo 6 dynamických častí, z ktorých každá prináša inú hodnotu, a to ako vecnú, tak praktickú:

 Ukážka použitia a aplikácie hasiacich prístrojov

počas prezentácie bude prebiehať hasenie hasiacimi prístrojmi a hasiacou dekou. Prebieha hasenie požiarov triedy požiarov tuhých látok a tiež kvapalných látok.

Demonštrácia nebezpečných javov požiaru

pri demonštrovaní si každý uvedomí, aké nebezpečné môže byť varenie, vyprážanie resp. fritovanie na oleji ak použijeme práškový hasiaci prístroj, alebo vodu ktorá v tomto prípade prestavuje veľmi veľké nebezpečenstvo pre hasiaceho a ostatné osoby

Preukázanie výbuchov nádrží pod tlakom

počas demonštrácie hasenia pocítime sálavé teplo aj nárazovú vlnu z prasknutej plechovky. Preberú sa aj otázky súvisiace s možným požiarom tlakových nádob s propán-butánom, zemným plynom a acetylénom.

Tréning hasenia

pod dohľadom inštruktora, budeme spoločne hasiť požiare rôznych tried: kvapalina, plyn, odpadkový kôš,  monitor počítača, elektrické rozvodné skrine, olej.

Hydrant

používanie hydrantov sa vykonáva na špeciálne pripravenom stojane. Pri hasení budeme používať nástenné hydrantové systémy NHS C52 a NHS D25. Počas cvičenia budú prediskutované techniky manipulácie s hydrantami, ako realizovať hasenie, ako aj inštrukcie spojené s prevádzkou zariadení.

Dymová komora

každý účastník tréningu bude musieť nájsť cestu von z dymového chodby našej tréningovej komory ktorá je naplnená neškodlivým a dýchateľným dymom. Pripomína podmienky, ktoré prevládajú počas požiaru. Komora obsahuje evakuačné značky, hasiace prístroje a reproduktory napodobňujúce zvuky pri požiari.

Prostredníctvom osôb s odbornou spôsobilosťou – Špecialista požiarnej ochrany, poskytujeme našim zákazníkom riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavieb pri zmene účelu využitia priestoru, rekonštrukciách, či novostavbách – požiarny projekt.

Protipožiarna bezpečnosť stavieb – je schopnosť stavebných objektov brániť stratám na životoch a zdraví osôb a stratám na majetku v prípade požiaru.
Každá právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ má povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi podľa § 4 písm. k)  zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, t.j. zabezpečiť, aby sa pri vypracúvaní projektovej dokumentácie stavieb, pri uskutočňovaní stavieb a pri ich užívaní, ako aj pri zmene užívania stavieb riešili a dodržiavali požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavieb; požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť stavieb pri projektovaní stavieb, uskutočňovaní stavieb, užívaní stavieb a zmene v užívaní stavieb ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo. Tieto povinnosti zabezpečuje prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, t.j. špecialistom požiarnej ochrany, vypracovaním riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby v projektovej dokumentácii stavieb – projekt požiarnej ochrany.

Z uvedeného vyplýva, že projekt požiarnej ochrany musí mať každá stavba (napr. aj rodinný dom) ako súčasť projektovej dokumentácie stavby. Zároveň je potrebné mať vyhotovený požiarny projekt nie len pre stavebné povolenie či územné rozhodnutie, ale taktiež v prípade zmeny stavby. Zmenou stavby je aj zmena užívania stavby (napr. zmena užívania stavby z garáže na dielňu), nakoľko sa ňou menia podmienky protipožiarnej bezpečnosti pre ktoré bol pôvodný projekt vyhotovený. Aktuálny projekt požiarnej ochrany je nutné mať vyhotovený nie len preto, aby na základe neho bolo možné dodržať požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavby, ale aj preto, aby ste sa vyhli pokute v prípade protipožiarnej kontroly štátneho požiarneho dozoru.

Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby vypracúva špecialista požiarnej ochrany. Vyhotovený projekt požiarnej ochrany sa podáva na príslušné okresné, prípadne krajské riaditeľstvo HaZZ za účelom vydania kladného stanoviska, ktoré je potrebné mať k projektu pre stavebný úrad.

Projektovanie protipožiarnej bezpečnosti stavieb po celom Slovensku

Riešime projekty požiarnej ochrany pre stavby po celom Slovensku. V prípade, ak máte elektronické podklady v dwg súbore, nie je ani nutné aby sme nikam cestovali. Podklady nám pošlete na e-mail a my Vám následne vyhotovený projekt požiarnej ochrany pošleme poštou v požadovanom množstve paré. Ak ide o zmenu existujúcej stavby, ku ktorej nemáte k dispozícii podklady, sme samozrejme schopný vycestovať na miesto stavby a zmerať ju pre zakreslenie.

Stavebný objekt z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti musí – Protipožiarna bezpečnosť stavieb:

 • zabezpečiť na určitý čas požadovanú stabilitu a nosnosť
 • umožniť bezpečnú evakuáciu osôb
 • umožniť odvod tepla a splodín horenia
 • zabrániť šíreniu požiaru medzi požiarnymi úsekmi v stavbe, alebo na inú stavbu
 • umožniť účinný a bezpečný zásah hasičskej jednotke

Riešenie požiarnej bezpečnosti stavieb v projektovej dokumentácii obsahu:

 • členenie stavby na požiarne úseky
 • určenie požiarneho rizika
 • určenie požiadaviek na konštrukcie stavby
 • určenie požiadaviek na evakuáciu osôb a zvierat
 • určenie požiadaviek na únikové cesty
 • určenie odstupových vzdialeností
 • určenie požiarnobezpečnostných opatrení
 • určenie zariadení na zásah

Protipožiarna bezpečnosť stavieb sa dosahuje vhodným:

 • urbanistickým riešením
 • dispozičným riešením
 • konštrukčným riešením
 • materiálovým riešením
 • požiarne bezpečnostnými opatreniami
Menu