Protipožiarna bezpečnosť stavieb – je schopnosť stavebných objektov brániť stratám na životoch a zdraví osôb a stratám na majetku v prípade požiaru.

Každá právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ má povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi, t.j. zabezpečiť, aby sa pri vypracúvaní projektovej dokumentácie stavieb, pri uskutočňovaní stavieb a pri ich užívaní, ako aj pri zmene užívania stavieb riešili a dodržiavali požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavieb.

Tieto povinnosti zabezpečuje prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, t.j. špecialistom požiarnej ochrany, vypracovaním riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby v projektovej dokumentácii stavieb – projekt požiarnej ochrany.

Projekt požiarnej ochrany musí mať každá stavba ako súčasť projektovej dokumentácie stavby. Zároveň je potrebné mať vyhotovený požiarny projekt nie len pre stavebné povolenie či územné rozhodnutie, ale taktiež v prípade zmeny stavby. Zmenou stavby je aj zmena užívania stavby (napr. zmena užívania stavby z dielne na garáže a pod.), nakoľko sa ňou menia podmienky protipožiarnej bezpečnosti pre ktoré bol pôvodný projekt vyhotovený. Aktuálny projekt požiarnej ochrany je nutné mať vyhotovený nie len preto, aby na základe neho bolo možné dodržať požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavby, ale aj preto, aby ste sa vyhli pokute v prípade protipožiarnej kontroly štátneho požiarneho dozoru.

 Riešime projekty požiarnej ochrany pre stavby po celom Slovensku. V prípade, ak máte elektronické podklady v dwg súbore, nie je ani nutné aby sme nikam cestovali. Podklady nám pošlete na e-mail a my Vám následne vyhotovený projekt požiarnej ochrany pošleme poštou v požadovanom množstve paré. Ak ide o zmenu existujúcej stavby, ku ktorej nemáte k dispozícii podklady, sme samozrejme schopný vycestovať na miesto stavby a zmerať ju pre zakreslenie.

 Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavieb v projektovej dokumentácii obsahuje:

  • členenie stavby na požiarne úseky,
  • určenie požiarneho rizika,
  • určenie požiadaviek na konštrukcie stavby,
  • určenie požiadaviek na evakuáciu osôb a zvierat.