Požiarna bezpečnosť stavieb

Prostredníctvom osôb s odbornou spôsobilosťou – Špecialista požiarnej ochrany, poskytujeme našim zákazníkom riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavieb pri zmene účelu využitia priestoru, rekonštrukciách, či novostavbách – požiarny projekt.

Protipožiarna bezpečnosť stavieb – je schopnosť stavebných objektov brániť stratám na životoch a zdraví osôb a stratám na majetku v prípade požiaru.
Každá právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ má povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi podľa § 4 písm. k)  zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, t.j. zabezpečiť, aby sa pri vypracúvaní projektovej dokumentácie stavieb, pri uskutočňovaní stavieb a pri ich užívaní, ako aj pri zmene užívania stavieb riešili a dodržiavali požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavieb; požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť stavieb pri projektovaní stavieb, uskutočňovaní stavieb, užívaní stavieb a zmene v užívaní stavieb ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo. Tieto povinnosti zabezpečuje prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, t.j. špecialistom požiarnej ochrany, vypracovaním riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby v projektovej dokumentácii stavieb – projekt požiarnej ochrany.

Z uvedeného vyplýva, že projekt požiarnej ochrany musí mať každá stavba (napr. aj rodinný dom) ako súčasť projektovej dokumentácie stavby. Zároveň je potrebné mať vyhotovený požiarny projekt nie len pre stavebné povolenie či územné rozhodnutie, ale taktiež v prípade zmeny stavby. Zmenou stavby je aj zmena užívania stavby (napr. zmena užívania stavby z garáže na dielňu), nakoľko sa ňou menia podmienky protipožiarnej bezpečnosti pre ktoré bol pôvodný projekt vyhotovený. Aktuálny projekt požiarnej ochrany je nutné mať vyhotovený nie len preto, aby na základe neho bolo možné dodržať požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavby, ale aj preto, aby ste sa vyhli pokute v prípade protipožiarnej kontroly štátneho požiarneho dozoru.

Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby vypracúva špecialista požiarnej ochrany. Vyhotovený projekt požiarnej ochrany sa podáva na príslušné okresné, prípadne krajské riaditeľstvo HaZZ za účelom vydania kladného stanoviska, ktoré je potrebné mať k projektu pre stavebný úrad.

Projektovanie protipožiarnej bezpečnosti stavieb po celom Slovensku

Riešime projekty požiarnej ochrany pre stavby po celom Slovensku. V prípade, ak máte elektronické podklady v dwg súbore, nie je ani nutné aby sme nikam cestovali. Podklady nám pošlete na e-mail a my Vám následne vyhotovený projekt požiarnej ochrany pošleme poštou v požadovanom množstve paré. Ak ide o zmenu existujúcej stavby, ku ktorej nemáte k dispozícii podklady, sme samozrejme schopný vycestovať na miesto stavby a zmerať ju pre zakreslenie.

Stavebný objekt z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti musí – Protipožiarna bezpečnosť stavieb:

 • zabezpečiť na určitý čas požadovanú stabilitu a nosnosť
 • umožniť bezpečnú evakuáciu osôb
 • umožniť odvod tepla a splodín horenia
 • zabrániť šíreniu požiaru medzi požiarnymi úsekmi v stavbe, alebo na inú stavbu
 • umožniť účinný a bezpečný zásah hasičskej jednotke

Riešenie požiarnej bezpečnosti stavieb v projektovej dokumentácii obsahu:

 • členenie stavby na požiarne úseky
 • určenie požiarneho rizika
 • určenie požiadaviek na konštrukcie stavby
 • určenie požiadaviek na evakuáciu osôb a zvierat
 • určenie požiadaviek na únikové cesty
 • určenie odstupových vzdialeností
 • určenie požiarnobezpečnostných opatrení
 • určenie zariadení na zásah

Protipožiarna bezpečnosť stavieb sa dosahuje vhodným:

 • urbanistickým riešením
 • dispozičným riešením
 • konštrukčným riešením
 • materiálovým riešením
 • požiarne bezpečnostnými opatreniami